Joannes Rogmans (1731-1783) en Anne Uytterhoeven (1744-1822)

Joannes Rogmans (ME-VII-l), gedoopt te Putte op zondag 2 december 1731, begraven aldaar op maandag 24 februari 1783, 51 jaar en 2 maanden oud, zoon van Cornelius Rogmans en Maria Van der Auwera (ME-VI-j). Van geen van beiden bestaan nog de doopakten daar ze tijdens deze periode in Putte verdwenen zijn, de index van de dopen vermeldt Jan Roghmans, zoon van Cornelius en van Van der auwera Martha (bij latere dopen Maria maar nooit Martina, dit was blijkbaar een roepnaam). De dooplijsten zijn nog de enige documenten die aantonen wanneer deze voorouders gedoopt en vermoedelijk ook geboren werden. Het kind werd over het algemeen nog dezelfde dag gedoopt want het moest zo vlug mogelijk bevrijd worden van de erfzonde. Deze lijsten werden opgemaakt toen de doopakten er nog waren, nadien zijn ze te Putte spoorloos verdwenen voor de periode van ca 1730 tot 1750. Na drie voorafgaande roepen werden Jan en Anna in de echt verenigd voor de aanwezige getuigen, Cornelius Roghmans en Petrus Uytterhoeven, de twee vaders. Jan overleed op 24 februari omstreeks 9 uur in de voormiddag. De Burgerlijke Stand werd in de praktijk ingevoerd en aldus vonden wij Anna Uytterhoeven reeds vermeld in 1806 t.g.v/h huwelijk van haar zoon Jan als dagloonster en als zijnde ongeleerd.

Volgens de overlijdensakte van Anna Uytterhoeven in 1822 werd het overlijden aangegeven door haar schoonzoon Joannes Baptista Bijdekerke, oud 51 j. en "raedemaeker" van beroep. Dit is mogelijk de grondlegger van dit beroep dat hij voortleerde aan zijn schoonbroer Joannes, en deze op zijn beurt aan zijn zoon, wat later ook schrijnwerkers en timmerlieden in de stamboom bracht. De andere aangever van het overlijden was een kleermaker en ook dit beroep werd misschien overgenomen door Pieter Rogmans, een andere zoon van Anna Uytterhoeven. Zij overleed "ten huyze van het gezin Bijdekerke-Rogmans" wijk 3 nr 10, als weduwe van Joannes Rogmans (de burgerlijke stand had dus toen al orde op zaken gesteld omtrent de juiste schrijfwijze). De schoonzoon en de andere aangever alsmede "den Borgemeester"ondertekenden de akte. 

De franse overheid hield in het jaar IV van hun Republikeinse kalender (1796) een volkstelling. Wij hebben de telling van Putte eruit gepikt omdat op dit ogenblik onze voorouders daar woonden. Zij werd opgesteld op 22 Floreal IV of 11-05-1796 en was de eerste telling die zoveel gegevens bevatte omtrent de inwoners. Zij droeg als hoofding: "Afbeelsel van het tafereel behelsende het getal ende de namen, ouderdom, staet ofte handel der inwoonders van de gemeynte van Putte, hunne woonplaatse ende den tijdstip van hunne komste in de geseyde gemeynte". In 1796 telde Putte 1687 inwoners, waarvan 1213 volwassenen en 474 kinderen. Wij troffen er verscheidene leden van de stamboom aan; o.a. op de nummers 1169 tot 1172 met volgende gegevens:
- 1169: Anna Uytterhoeven, 46 jaar, handwerkster, wonende op de "dorpsplaets en gebortigh tot Putte".
- 1170: Joanna Rogmans, 24 jaar, dochter.
- 1171: Pieter Rogmans, 22 jaar, beroep keersmaeker.
- 1172: Jan Rogmans, 13 jaar.

Alhoewel het beroep van "keersmaeker" zeker bestond hebben wij over dit beroep onze twijfels daar wij later Pieter terugvinden als kleermaker. Mogelijk is hierover wel enig misverstand ontstaan bij de tellers en inzake de beroepen namen zij het niet zo nauw, evenmin wat de ouderdom betreft. Daarentegen werd de naam Rogmans hier wel juist geschreven daar waar de pastoor van Putte de eerste vijf kinderen van Jan en Anna inschreef als roghmans en het zesde kind als rogmans. Bij de laatste doopakte in 1781 ondertekende de vader en zo zag ook de pastoor de juiste schrijfwijze van de familienaam zodat bij het invoeren van de Burgerlijke Stand ca 1800 dit geslacht zich verder voortplantte als Rogmans.

Deze stamvader werd geboren tijdens het bewind van de Oostenrijkse Habsburgers (Karel VI tot 1740) en daarna diens dochter Maria Theresia, waaronder ons land een grote economische bloei kende. Deze Jan Rogmans stierf zeer jong, nog voor zijn vader, op het ogenblik dat Jozef II, zoon van Maria Theresia de macht had overgenomen over onze streken. Anna Uytterhoeven beleefde later nog de annexatie en bezetting door de Franse Republiek en de hereniging met Noord-Nederland.

De overlijdensakte van Jan Rogmans: "24 februarij hora nona antemeridiana joannes roghmans oriundus ex putte vir Annae uijtterhoeven sepultus 26 hujus. Quod attestor A.J. Vande Laer Pastor in Putte". op 24 februari is overleden op het negende uur van de voormiddag Joannes Roghmans afkomstig uit Putte, man van Anna Uijtterhoeven die begraven werd op 26 dezer maand. Wat ik, A.J. Vande Laer pastoor te Putte getuig.

Hij is getrouwd te Putte op dinsdag 28 juli 1767 voor de kerk (getuigen waren Cornelius Rogmans en Petrus Uytterhoeven), op 35-jarige leeftijd met Anne Uytterhoeven (22 jaar oud), dagloonster, geboren te Putte op vrijdag 4 december 1744, overleden aldaar op vrijdag 11 januari 1822, 77 jaar en 1 maand oud, dochter van Petrus Uytterhoeven en Anna Ceuppens. De huwelijksakte van Putte 28 juli 1767:

"Praemissis tribus proclamationibus coram R.D. J.A. Vandenmale Pastore in Putte matrimonio juncti sunt Joannes roghmans et Anna uijtterhoeven praesentibus testibus Cornelio roghmans et Petro uijterhoeven". Na drie voorafgaande roepen zijn voor mij, Eerw. Heer J.A. Vandenmale pastoor te Putte, in de echt verenigd Joannes Roghmans en Anna Uijtterhoeven voor de aanwezige getuigen Cornelis Roghmans en Petrus Uijtterhoeven.

Overlijdensakte van Anna Uytterhoeven, overleden te Putte op 11.1.1822, zij was 77 jaar zoals in de akte vermeld. Deze akte van de burgerlijke stand bevat reeds veel gegevens en is bovendien in goed leesbaar schrift geschreven, in het Vlaams daar wij op dit ogenblik tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden behoorden, dus opnieuw bij Nederland na twee eeuwen scheiding. Hierna de tekst van deze akte:

"In den Jaere achtien honderd Twee en twintig den Elfsten dag der maend January om negen uren voormiddag, zijn voor ons Borgemeester der Gemeynte van Putte, arrondissement van Mechelen, Provincie van Antwerpen, gecompareert Bydekerke Joannes Baptista oud seven en vijftig jaeren Raedemaeker, en Kiebooms Joannes Josephus oud vier en sestig jaeren, kleermaeker, den eersten comparant schoonzone ende den tweeden gebuer van de overledene hier naer te noemen, bijde inwoonders dezer Gemeynte, de welke ons hebben verklaert dat op heden ten huyze van den eersten comparant staende alhier wijk 3 N 10 om twee en half uren des 's morgens is overleden Uytterhoeven Anna oud seven en seventig jaeren particuliere alhier geboren en woonachtig, weduwe van Joannes Rogmans en wettige dochter van wijlen Petrus en Anna Ceuppens alle alhier overleden en hebben gemelde comparanten geteekent dezen acte van overlijden met ons Borgemeester naer voorlezinge dir".

Uit dit huwelijk:

 • Anna Catharina Rogmans, gedoopt te Putte op zondag 4 december 1768 (doopgetuigen waren Cornelius Roghmans en Anna Cuppens), begraven te Putte op zaterdag 31 januari 1778, 9 jaar en 1 maand oud.
 • Joanna Catharina Roggemans, gedoopt te Putte op donderdag 31 januari 1771 (doopgetuigen waren Petrus Uytterhoeven en Joanna Roghmans). Zij is getrouwd te Putte op maandag 6 februari 1797 (getuigen waren Emannuel Bijdekerk en Petrus Rogmans), op 26-jarige leeftijd met Joannes Baptiste Bijdekerk, afkomstig uit Mechelen.
 • Petrus Rogmans, gedoopt te Putte op zondag 21 november 1773 (doopgetuigen waren Adrianus De Groof en Catharina Rogmans), kleermaker, overleden aldaar op maandag 7 juni 1819, 45 jaar en 6 maanden oud. Hij ondertekent de akte als "Peeter Roggemans". Hij is getrouwd te Putte op zaterdag 26 juni 1802, op 28-jarige leeftijd met Elisabeth Goris (24 jaar oud), geboren op dinsdag 14 april 1778, dochter van Frans Goris en Jeanne Theresia Onsia. Uit dit huwelijk:
  • Anna Catharina Rogmans, geboren te Putte op dinsdag 16 augustus 1803, overleden aldaar op donderdag 2 juni 1808, 4 jaar en 9 maanden oud.
  • Jeanne Rogmans, geboren te Putte op maandag 26 augustus 1805, overleden aldaar op maandag 23 juni 1806, 9 maanden oud.
  • Joannes Baptiste Rogmans, geboren te Putte op maandag 4 mei 1807 (doopgetuige was Jean Roggemans), overleden te Putte op zaterdag 26 maart 1808, 10 maanden oud.
  • Joanna Marie Rogmans, geboren te Putte op donderdag 9 maart 1809.
  • Pierre Francois Rogmans, geboren te Putte op vrijdag 10 januari 1812.
  • Joanna Rogmans, geboren te Putte op woensdag 19 oktober 1814. In 1846 vinden we haar terug in Mechelen op de Steenweg als winkeldochter, afkomstig uit Putte, 32 jaar oud. Haar naam wordt in de VT van 1846 evenwel Roggemans geschreven. Op 14 juni 1849 ging ze naar Zemst.
  • Jozephina Rogmans, geboren te Putte op maandag 22 september 1817, overleden aldaar op woensdag 4 november 1818, 1 jaar en 1 maand oud.
 • Franciscus Rogmans, gedoopt te Putte op maandag 15 juli 1776 (doopgetuigen waren Frans Uytterhoeven en Maria Marien), begraven te Putte op vrijdag 26 juli 1776, 11 dagen oud.
 • Theresia Roggemans, gedoopt te Putte op zaterdag 23 augustus 1777 (doopgetuigen waren Frans Uytterhoeven en Theresia Degroof), overleden voor 1796, hoogstens 19 jaar oud.
 • Joannes Rogmans (ME-VIII-q), gedoopt te Putte op maandag 25 juni 1781 (doopgetuigen waren Joannes Uytterhoeven en Anna Catharina Degroof).

Bron: Webmaster Best viewed 1024 x 768