Simon Rogmans (1560-1617) en Catharina Vervloesem

Simon Rogmans (ME-II-b), geboren rond 1560, overleden voor 1617, hoogstens 57 jaar oud, er is een vermoeden dat hij een zoon is uit het gezin Gaspar Rogmans en Neelken Van Den Brande. (Zie ook Website Vervloet)

Simon Rogmans werd vermoedelijk te Mechelen geboren ca 1560-1565. Vroeger opzoekingswerk door Jozef Meulemans plaatst Simon in het gezin van Gaspar Rogmans en Neelken Van Den Brande, die vier minderjarige kinderen hadden toen Gaspar jong overleed. De namen van de kinderen worden echer niet in het wezenregister genoemd.

Simon Rogmans werd geboren onder het bewind van Filips II van Spanje, een regime dat hij volledig beleefde tot 1598. Tijdens dit bewind kenden wij de Beeldenstorm (1566), wat leidde tot de aanstelling van de hertog van Alva en zijn Bloedraad in 1567 en het uitbreken van de tachtigjarige oorlog in 1568. Nadat Filips II Alva had teruggetrokken, verminderden de moordpartijen in onze streken. Te Antwerpen brak de Spaanse Furie uit op 4 november 1576 waarbij 8000 doden vielen bij het verzet tegen het Spaanse bewind. Onder Don Juan en zijn opvolger Alexander Farnese werden onze Vlaamse steden terug onderworpen aan Spanje, zo bv. Mechelen in 1585. In de periode voor 1585 was Mechelen grotendeels ontvolkt geraakt, op het platteland van Brabant stonden de meeste hoeves jaren verlaten, overwoekerd met onkruid. Deze periode betekende het einde van vele gezinnen Rogmans die we voor deze onlusten op talrijke plaatsen in Brabant terugvonden (bv. Grimbergen, Vilvoorde, Werchter, Rotselaar, ...). Het zal een raadsel blijven wat er met de talrijke Rogmans-gezinnen in Brabant is geschied. Waar vluchtten sommigen naartoe, keerden sommige weer, hoeveel gezinnen werden uitgemoord of kwamen om van ontbering? Van de welgestelde Rogmans-clan die in de heerlijkheid Rotselaar een aanzienlijk landbouw areaal exploiteerde nabij de Demer vinden we na 1600 niets terug in Rotselaar. De naam Rogmans is omstreeks 1600 uit vele Brabantse plaatsen verdwenen. Mogelijk zochten sommigen bescherming binnen de stadsmuren van Mechelen... Het is dus niet duidelijk waar Simon Rogmans vandaan kwam toen hij na 1585 in Mechelen opduikt, zoals vele anderen vluchtelingen.

In 1598 werd Filips II opgevolgd door diens zoon uit het 4de huwelijk namelijk Filips III. In de Zuidelijke Nederlanden werd het bewind gevoerd door de Aartshertogen Albrecht en Isabella van Oosterijk, deze laatste een dochter van Filips II uit zijn 3de huwelijk. De Noordelijke Nederlanden bekwamen reeds in 1609 een voorlopige erkenning als Republiek, die in 1648 bevestigd werd door de Vrede van Munster en waardoor de "Staat" Nederland ontstond.

Het eerste spoor van deze oudste met zekerheid bekende voorvader is de doopakte van de zoon Paul Rogmans in 1589. Deze zorgt voor een eerste bron van verwarring: als vader wordt daarin Gerommi Rogmans vermeld en niet Simon. De moeder Catharina Vervloesem stemt wel overeen. Het belangrijkste document is de akte van notaris Van de Venne (52252 f 222) van 14 september 1617. Deze akte spreekt systematisch van Simon Rogmans, die blijkbaar voor 1617 overleden was, daar zijn vrouw in 1617 reeds hertrouwd was. Het feit dat Simon geen getuige was bij het huwelijk van zijn zoon Paul kan erop wijzen dat hij in 1613 reeds overleden was. Wat zegt deze akte?

 • Pauwels Rogmans wonende onder Sint Catharina Waver als getrouwd probant.
 • Catharina Rogmans (=Katelijne x Hans Hermans)
 • Joanna Rogmans vrouwe van Andries de Bruyn (Bonheiden)
 • Andries Rogmans wonende onder Onze Lieve Vrouwe Waver (ook Bonheiden hoorde daartoe in die tijd)
 • Kinderen van Simon Rogmans van moeder Catharina Vervloessem te boek voor de comparanten hebbe verklaart ende bekend dat de voorgenoemde Catharina Vervloesem hunder moeder ist, nu getrouwd met Cornelis Van Roy. Betreft uitverkoop hunderen vaders. Andries Vervloessem broer van de weduwe, Pauwels Gebuers (=dooppeter Paul Rogmans) haar zwager en Mertens Verswijver haar oom in naam van de minderjarige kinderen van Simon Rogmans, minder dan 7. Cornelis van Roye is verscheiden van zijn voorzoon verwekt met zijn vorige vrouwe Emerentie Van Vossele (+). Enkel Pauwel Rogmans en Andries Rogmans tekenen de akte, de niet bij naam genoemde minderjarige kinderen waren in 1617 jonger dan 25 en dus na 1593 geboren.

Na 1589 moeten Simon Rogmans en zijn vrouw naar Bonheiden zijn verhuisd waar parochieregisters pas vanaf 1626 werden bijgehouden. Hij is getrouwd rond 1588 voor de kerk, op ongeveer 28-jarige leeftijd met Catharina Vervlousem, overleden na 1617. Uit dit huwelijk:

 • Paulus Rogmans (ME-III-b), gedoopt te St.Jans-Mechelen op dinsdag 7 februari 1589 (doopgetuigen waren Paul Gebuers en Antonia van Slachmolen).
 • Catharina Rogmans (ME-III-c), geboren voor 1592.
 • Joanna Rogmans (ME-III-d), geboren voor 1593.
 • Andreas Rogmans (ME-III-e), geboren voor 1593.
 • Adrianus Rogmans (ME-III-f), geboren na 1593.
 • Elisabeth Rogmans(ME-III-g), geboren na 1593.
 • Anna Rogmans, geboren na 1593. Een van de in 1617 minderjarige kinderen: voor haar bestaan hebben we verder slechts een aanwijzing: op 20 oktober 1641 is een Anna Rogmans meter van Anna De Grove, het kind van Elisabeth Rogmans. We nemen aan dat Anna en Elisabeth gezusters waren.
 • Maria Rogmans, geboren na 1593.  Een der minderjarige kinderen in 1617. Een Maria Rogmans was op 3 november 1641 meter van Guilielmus De Bruyn, kind van Joanna Rogmans, meer dan waarschijnlijk haar zus.

Testament deel 1

testament pagina 2

Testament pagina 3

Klik op de pagina om de pagina op ware grootte te zien.

 

De transcripties van hoger getoonde aktes:

Notaris Van de Venne 5252 f222 14 september 1617 :

eodem die et anno comparunt coram me notario et testibus infra scriptus Cornelis Van Roye ende Catharine Vervloysem wettich man ende vrouwe egheen kinderen tsaemen hebbende, ende de voorgenoemde gehuysschen behoirlijck verscheyen ende verdeylt van voorsone ende erfgenaeme van wijlen Emerentiana Van Vossele sijnder ierste huysvrouwe was, ende hem sijne moederlijke succesie voldaen hebbende, ende de voorschreven Catharine van heure kinderen behouden van haeren iersten man Symon Rogmans volgende de bescheeden dairaf voor mij notario ende naerbeschreven getuyghen op heden date deser gepasseert / al zoo sijlieden verclaerden, welcke voorschreven comparanten wettige conjointen hebben met consente ende ten overstaene van Pauwels Rogmans, Hans Hermans als getrouwt hebbende Catharine Rogmans, Johanne Rogmans huysvrouwe van Andries De Bruyne ende Andries Rogmans respectieve der voorgenoemde Catherine Vervloysem kinderen dair vader aff was de voorgenoemde Symon Rogmans bij vorme van testamente ordonnantien van uytersten wille codicille oft anderssints soo tbest stadtgrijpen ende effect sorteren mach, gewilt geordonneert ende begheert het naervolgende, ierst de voorgenoemde testateur dat de voorgenoemde testeur sijne huysvrouwe soo verre sij hem overleeft naer sijn afflijvicheyt hebbe, aenveerden behouden sal alle sijne achter te blijven goeden have en erve wair die bevonden zullen worden ende van wat conditie die sullen wesen omme haren vrijen wille daermede te mogendoene, alle haer eygen en proper goet, der voorgenoemde sijne huysvrouwe daerinne noemende en instituerende bijden sijne erfgenamen opden last alleene van te betaelene sijne testateurs schulden ende aen sijn testateurs vrienden en erfgenaemen wesende drije staecken elcken staeck 20 sch. waermede sij blijven zullen vuyt alle sijne testateurs goeden ende indyen de voorschreven Catherine de ierst storvene is, wilt en begheert deselve Catherine dat de voorgenoempde van Roye haer man oock hebben aenveerden en behouden zal, om sijn vrijen wille daermede te mogen doene alle de goeden bij hair achter te laten sonder dat deselve van roye de voorschreven goeden oft eenige van dyen metten levende lijve sal moghen weg geven, oft bij testamente daervan disponeren in eenige manieren, maer dat alle de goeden die hem sullen wesen geonert, wettige schulden vuytvaert begrafenisse alvoeren betaelt sijnde naer sijn afflijvicheyt, met vollen eygendomme sullen toecomen de voorschreven catherine kinderen voorgenoempt ende haerlieder minderjarigen brueder ende susters omme onder hen lieden hootgelijks gepaert ende gedeylt te worden in welcke als de geruerde goeden beyde de voorschreven testateurs nu voor alsdan elck voor soo vele hen die aengaen sullen der voorschreven Catherine kinderen daerinne noemende en instituerende erffgenaemen alle de wederseggen van iemande eenighe rechte costuymen en instantien ter contrarien nyet jegenstaende, actum te Mechelen inde Coestrate domy me.

 

f°222: opten XIIII en dach Septembris 1617 comparierunt coram me notario et testibus infra scriptus Pauwels Rogmans woonende onder sinte Catharine Wavere, item Hans Hermans als getrouwt hebbende Catherine Rogmans over dewelcke hij hem ten desen is sterckmakende, item Joanna Rogmans Huysvrouwe van Andries De Bruyne die tnairbeschreven behoirlijck zal ratificeren woonende onder Bonheyden, ende Andries Rogmans, woonende onder onse lieve vrouwe waver, die vs toename Rogmans kinderen wijlen Symon Rogmans dair moeder as is Catherine Vervloysem welcke voorschreven Catherine Vervloysem haerlieder moeder oft Cornelis Van Roye hairder Catherine jegen woirdighen man, elck van hen comparanten wel ende deugdelijck betaelt heeft zesse gulden eens over elcx vuytcoop van haerlieder vaderlijken versterfenisse geconsisteert hebbende in wat haeffelijken ende ruerende goeden bij den voorschreven vadere achtergelaten volgende den accorde bij hen comparanten in heurlieden naeme ende bij Andries Vervloysem der voornoemde Catherine bruedere Pauwels Gebuers hairen zwagere ende Merten Verswijvere hairen oom, inden naeme des voorschreven wijlen Simon s minderjarige kinderen, dair moeder aff is de voors Catherine Vervloysem ter eendre ende de voornoemde Cornelis Van Roye met selve Catherine, ter andere mondelinge met malcanderen gemaect ende gesloten, soo alle de voors comparanten verclairden, scheldende de voorschreven ierste comparanten der voirschreven heurlieder moedere, ende dezelve jegenwoirdigen man daeraff volcomelijck quyte en alle andere quytancen behoeven voir zovele elcx vuytcoop raeckt ende aengaet / Actum te Mechelen in de Coestate domy me ten jare coram Cornelis van Aken alias Zoetmans ende Hans Smets beyde schrijnwerckers ende inwoonende poirters deser stadt als getuygen A van Venne notaris 1617

 

- Pauwels Rogmans wonende onder Sint Catharina Waver als getrouwt probant.

- Catharina Rogmans (=Katelijne x Hans Hermans)

- Joanna Rogmans vrouwe van Andries de Bruyn (Bonheiden)

- Andries Rogmans wonende onder Onze Lieve Vrouwe Waver (=Bonheiden)

Kinderen van Simon Rogmans van moeder Catharina Vervloessem te boek voor de comparanten hebbe verklaart ende bekend dat de voorgenoemde Catharina Vervloesem hunder moeder ist, nu getrouwd met Cornelis Van Roy. Betreft uitverkoop hunderen vaders. Andries Vervloessem broer van de weduwe, Pauwels Gebuers (dooppeter Paul Rogmans) haar zwager en Mertens Verswijver haar oom in naam van de minderjarige kinderen van Simon Rogmans. Cornelis van Roye is verscheiden van zijn voorzoon verwekt met zijn vorige vrouwe Emerentia Van Vossele (+).

Hieruit leren we dat de bij naam genoemde kinderen meerderjarig waren in 1617 en dus voor 1593 geboren waren en dat er nog één minderjarige jongen (Adrianus) en drie of meer minderjarige meisjes waren.

Paulus Rogmans tekent en Andries Rogmans tekent

Deze notarisakte is de sleutelidentificatie voor de nakomelingen van Simon in Bonheiden, St.Katelijne Waver en O.L.V.Waver.


Bron: Webmaster en Gaston Roggeman Best viewed 1024 x 768