De kern Mechelen en omgeving

De éénmalige vermelding van Oda Rogmanine (vrouwe van Rogman) in een kloosterarchief van omstreeks 1260 duidt erop dat reeds in het midden van de 13de eeuw deze naam in Mechelen voorkwam. Ook in de vroegste nog bewaarde schepenakten duikt de naam op. Het is dan ook niet onmogelijk dat de naam in Mechelen ontstond, of dat reeds zeer vroeg in de geschiedenis verwanten van de Rogman'en uit het nabije Opwijk zich in Mechelen hebben gevestigd. In elk geval kwam de naam zeer vroeg voor in de geschiedenis van de familienamen te Mechelen. Hier volgt een overzicht van de oudste vermeldingen van de familienaam te Mechelen. Al deze gegevens komen uit het archief van de Openbare Onderstand van Mechelen. Let op de schrijfwijze Rogman of Roggeman zonder 's', net als in het nabij gelegen land van Dendermonde waar in dezelfde periode het oude Vlaamse geslacht Rogman zijn oorsprong kent. De familienamen eindigend op 'man' kregen in Mechelen, net als elders in het oude Brabant een 's' toegevoegd, terwijl dit niet gebeurde in het oude graafschap Vlaanderen waartoe Dendermonde behoorde. Een gemeenschappelijke oorsprong voor de familie Rogman uit één enkel geslacht, vermoedelijk de Veele van het Hof ten Eecke te Opwijk, leenheren van de Heer van Dendermonde, is zeer waarschijnlijk :

 • 4 december 1342: Hendrik Roggeman koopt een huis in de Batestraat te Mechelen van "de tafel van de H.Geest" (armen) van de St.Jans Parochie.
 • 1 juni 1385: Ene Jan Rogman verkoopt aan Walter van Waarloos de rente op een huis gelegen op de Voldersvest. Jan Rogman had dus een "servitude" of een geldelijk recht op een bepaalde eigendom maar verkocht dit uiteindelijk verder.
 • 12 februari 1400: Catharina van der Biest gehuwd met Gerard de Vetter verkoopt aan Elisabeth Rogman, gehuwd met Jan de Glazemaker, een huis gelegen op "den Bruel".
 • Jan Rogman gehuwd met Kathelijne van den Nieuwenhuyse, verkoopt een huis "De Horen" in de Kathelijnestraat.
 • 28 maart 1429: De kinderen van wijlen Jan Rogman kopen rente op een huis bij Kathelijnepoort.
 • In de Schepenakten wordt in 1431 alweer een Jan Rogmans vermeld, wonende op de wijk Pennepoel, te situeren in de omgeving van de Antwerpse steenweg en de Lierse Steenweg (buiten de Kathelijnepoort).
 • In 1436 wordt een Els Rogmans vermeld, gehuwd zijnde met Jan van den Berge.
 • 5 december 1455: Dezelfde Elisabeth Rogmans is overleden. Executeurs harer testament zijn Jan de hoogstraten, Priester Magister en Rumoldus Godevaerts. Al haar goederen, roerende en onroerende, komen toe aan Jan van den Berge (haar echtgenoot). Nathia van den horniche bevestigt dat de executeurs alles hebben voldaan. (Schepenakten Reg. nr 74 f°120)
 • 21 april 1456: Uit Schepenbrieven: Robert Roggeman verkoopt rente op een eusel (weide) bij de Steenbrug te Grimbergen.
 • 21 april 1460: S.B. nr.82 f°98: Cornelis Rogman (zoon van Jan) koopt van Elisabeth van Steynemolen, gehuwd met Piet Boots een huis in de Bogaerdestraat.
 • 23 november 1507: Jan Rogman (zoon van Cornelis) koopt chijns op hoeve te Neckerspoel in de Rechtestraat tussen Rombout Borremans en Lambert Joly.
 • In 1512 wordt diezelfde Jan vermeld als wonende in de "Blockstraat" in Mechelen.
 • Ook Lijsbeth Rogman wordt hier vermeld als tante van Jan (zoon van Cornelis) en dus zuster van de reeds genoemde Cornelis.
 • 1513 (S.B.): Een Joanna Rogmans (dochter van Cornelis) erft als vrouw van Jan Wilde, een huis in de Zavelbergstraat.
 • 20 juni 1522:(S.B. nr.143, f°108) Margriet Rogmans, weduwe van wijlen Wouter Dries, geeft in naam van haar kinderen, toelating aan Jacop de Champaigne (die naast haar huis een hof of ledige plaats liggende heeft) dat hij tegen haar huis mag timmeren.

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er verbanden bestonden tussen de hoger vermelde personen. Het zou verleidelijk zijn om daaruit een stamboom te proberen op te maken. Doch dat lijkt ons wat te gewaagd omdat deze oude archieven slechts zeer sporadisch melding maken van enkelingen uit een ongetwijfeld veel groter aantal Rogmans-gezinnen dat in die tijd in en rond Mechelen verbleef. Om in Schepenakten vermeld te worden moest men kopen of verkopen hetgeen een zekere, zij het bescheiden, rijkdom verondersteld. De overgrote meerderheid van de gezinnen zal men dan ook nooit in zulke akten vermeld vinden zodat hun anoniemiteit door de geschiedenis vereeuwigd werd. Indien we aannemen dat de hoger vermelde personen deel uitmaken van een iets beter bemiddelde tak van de Rogmans’en, dan zou volgend verband herkenbaar kunnen zijn:

Geboren ca 1400-1410 Jan Rogman en een Elisabeth Rogmans (x Jan van den Berge +dec 1455)

Geboren ca 1430-1440 Cornelis en zijn zuster Lijsbeth Rogmans, kinderen van Jan

Geboren ca 1460-1465 Margriet, Jan en Joanna Rogmans kinderen van Cornelis

Geboren ca 1495 Jan Rogmans x Lijsbeth van Heyst gehuwd in 1521

 

Joannes Rogmans x Lysbeth Van Heyst van deze personen werd uitzonderlijk vroeg het huwelijk in de kerkregisters vermeld op 21 april 1521 (St.Jan 6).

huwelijk 1521

De parochie waarin dit huwelijk plaatsvond omvatte ook de hoger vermelde Blockstraat waar toen een Jan Rogmans woonde. Het feit dat dit huwelijk opvallend vroeg ingeschreven werd terwijl vele anderen niet werden ingeschreven, kan erop wijzen dat de gehuwden sociaal een wat betere status hadden en dat er een verband is met de hoger vermelde afstamming van enkele begoede generaties. Het weze ook opgemerkt dat de plaatsnaam "Neckerspoel" opduikt, tot in recente tijden de woonplaats bij uitstek van Mechelese Rogmansfamilies. Verder is er van deze personen niets bekend dan enkele van hun kinderen. Van Jan en Lijsbeth vonden we volgende 6 kinderen:

 1. Jan Rogmans, vermoedelijk het oudste kind, dat indien het een jongen was, vaak dezelfde naam kreeg als de vader, zoals dat in volgende generaties ook wordt vastgesteld. Hij moet ca 1522 geboren zijn en huwde ca 1550 met Catharina Vrancs. In de schepenakten van Mechelen vonden wij van dit echtpaar volgende gegevens terug: "Rommout Rombouts verkocht op 22 juni 1567 aan Jannen Rogmans gehuwd met Catharina Vrancs een huis met schuur, gelegen op Neckerspoel, olislagerstraat, tussen het erf van Henri de Vos, van Rudolf Verhoeven en van Gillis Bocksteyns, voor 84 gulden" (Reg. nr. 192 F° 95). Alhoewel de begrafenisregisters van de St.Jansparochie reeds vanaf 1519 begrafenissen vermelden, vinden we er pas in 1597 een overlijden van een Rogmans in terug. De Rogmans’en woonden wellicht op Neckerspoel waar de parochiekerk, de H.Geestkapel in 1566 door de Geuzen werd vernield en nadien tot 1603 een tot noodkapel omgebouwd huis werd gebruikt. Van de bewoners van deze parochie is dan ook jammer genoeg weinig of niets bekend. Is dit echtpaar omgekomen, gevlucht of hadden zij kinderen en zijn ze pas later overleden?
 2. Gaspar Rogmans, geboren ca 1525, Hij huwde ca 1550 met Cornelia Van Den Brande. Gaspar overleed alleszins na 21 april 1559 en voor 20 november 1563. Er zijn van deze persoon heel wat gegevens te vinden in de archieven van Mechelen. In de schepenakten wordt Gaspar in 1552 vermeldt als wonende op Neckerspoel. Op 21 april 1559 kochten Jaspar Rogmans en zijn vrouw Neelken van den Brande van Jan en Aert Ghijsmans een huis gelegen op Nekkerspoel bij de Schutterskamer, tussen de erven van Gillis van Loven en Peeter Vuijtterhoven en dit voor een som van 82 karolusguldens. Op het huis rusten volgende renten:
  • een gulden aan het godshuis van sint Katelijn;
  • tien stuivers aan de zieken op het groot begijnhof;
  • twaalf stuivers;
  • twee stuivers aan de stichting van de vroegmis op Nekkerspoel;
  • twee philippusguldens;

Akte 1559

"Jan ende Aert Ghijsmans gebroeders hebben vercocht Jasparen rogmans ende Neelken vanden brande zijn huijsvrouw een huijs cum fundo etc. gestaen op Neckerspoel bij de scutterscamere tusschen Gillis van loven erve aen deen zijde ende Peeters vuijterhoven erve aen dander zijde A.D.M. waranderende op eenen gulden de godshijse van sinte Katelijn, den crancken opt groot begijnhof alhier thien stuijvers, twelf stuvers, twee stuvers de vroechmisse op Neckerspoele ende twee philippus guldens van den voorschreven huijse gaende ende dit overmits de somme van tweeentachtich guldens eens gereet voor de bate."(Akte uit de schepenbrieven van Mechelen Reg. nr 182 f° 78 v° dd 21 april 1559).

Deze Gaspar Rogmans overleed op jeugdige leeftijd zoals blijkt uit de wezenregisters van Mechelen. In het register nr 7 f° 66 verso dd 20-11-1563 werd volgende melding gevonden: "Momboors (voogden) van de vier kinderen van wijlen Gaspar Rogmans en Cornelia van den Brande (nog in leven) zijn Henric de Kempenaer langs vaderszijde en Jan Verloo langs moederszijde. De weduwe bezit een huisje op Nekkerspoel, "de Maene". Op 15 mei 1566 vervangt Jan Rogmans (oudste broer van Gaspar) Jan Verloo als momboor. Verder wordt in de akte nog melding gemaakt van "de have vercocht 150 guldens" en een "inne scult van 31 guldens" en een "vuytscult van 348 gulden". Deze laatste meldingen kunnen wij voorlopig niet verklaren.

Gaspar en Neelken hadden vier kinderen volgens het reeds vermelde wezenregister waarvan de voornamen helaas niet vermeld werden. Jos Meulemans neemt aan op basis van vermoedens aan de hand van alle beschikbare informatie dat één van deze kinderen wel eens Simon (Geronimus) Rogmans zou kunnen geweest zijn. Dit werd uiteindelijk de stamvader van de Rogmans-Roggemans populatie die we eeuwen later in Mechelen en omstreken terugvinden. Ook Meulemans wijst erop dat er geen bewijs is dat deze stamvader uit het gezin van Gaspar en Neelken kwam. De burgeroorlog die kort na de dood van Gaspar volgde en de chaos die ermee gepaard ging laat vermoeden dat we wellicht nooit iets te weten zullen komen betreffende Simon voor hij in 1589 in Mechelen opduikt. Bij Simon Rogmans en diens kinderen kon geen enkele familiale band met hun naamgenoten te Mechelen worden vastgesteld, toch wordt ook zijn eerste kind in de St.Jansparochie geboren. Zulke "vervreemding" van de familie langs vaderzijde gebeurde vaker indien wezen hoofdzakelijk aan moederszijde werden opgevangen. In de periode 1567-1585 hebben vele bewoners van het Mechelse de streek voor vele jaren verlaten, hetgeen ook een verklaring kan zijn. De stamvader Simon Rogmans bespreken we uitgebreid onder een afzonderlijk hoofdstuk.

 1. Margriet Rogmans, geboren ca 1525, huwde ca 1555 met Niklaas van Dunnebroeck. Op 9 oogst 1575 kochten Margriet Rogmans en haar man "een jaarlijks te heffen chijns" op Kerstmis, van Kathelijne Verstraeten en Frans Brassart op een huis "de groene Papegaey" in de Kerkhofstraat te Mechelen, gelegen tussen erve Weduwe Kennens en Weduwe van Uytven voor 20 brabantse stuivers. (S.B. nr 199). In 1577 kocht zij een huis in de Kerkhofstraat (S.B. nr 202).
 2. Gerard Rogmans, geboren ca 1530. In de schepenbrieven werd hij in 1552 vermeld als "borger" wonende op Neckerspoel en in de notariaatsakten vonden wij hem nog eens terug in verband met zijn dochter Petronella: " 7 juni 1600 Hans Verdonck 21j schoenmaker en Petronella Rogmans x Gilis Rombout weerdinne in "den Rooden Helm" op de Veemarkt. Gerard Rogmans z.v. Hendrik ook borger ts verklaren dat eerstg. in 1599 op OLV kermis ten huize en herberg den Helm voorgenoemd in compagnie van Hans van Driele en deze producent van Driele wilde zijn gelag niet betalen." (Notaris De Hondecoutere 1600 , 979 boek 1000). Deze Gerard leefde dus nog in 1600 maar van zijn overlijden is in geen enkel begrafenisregister iets terug te vinden, tenzij het hier een verder onbekende  zoon van Hendrik betreft en dus kleinzoon van deze Gerard. Van hem vonden we volgende kinderen:
  1. Maria (Maeyken) Roghmans, geboren ca 1555-1560. Zij ondertrouwde op 16 december 1585 in de St. Peeter parochie (St.Peeters 2, tt magister Caroli Bogaerts, Daniel Rahy, ..?.. Rogmans) te Mechelen met Jan Elens. Het huwelijk vond echter plaats op 20 december 1585 (St.Romb.82, geen getuigen) in de St.Romboutsparochie in het centrum van de stad. Jan Elens stierf echter vroegtijdig en Mayken Rogmans hertrouwde met Jan De Brueckere, in ondertrouw op 23 october 1595 (St.Peeters 32) en in het huwelijk op 4 november 1595, (St.Romb.142), de getuigen bij dit huwelijk waren Rombout de Hondt en Hendrik Rogmans, haar broer. Blijkbaar woonde zij binnen de parochie St. Peeter. Uit een wezenrekening van 10 mei 1596 blijkt dat Jan de Brueckere een voornaam man was: hij was namelijk stadhouder van de Schout en weduwnaar van Barbara van der Veken, van wie kinderen van 2 tot 15 jaar oud. Op dat ogenblik was hij gehuwd met Maria Rogmans, "die renten heft te Hever". Jan de Brueckere overleed voor 12 februari 1597, hij was tevens wapenmaker (Reg.nr. 15 f° 212). Maeyken Rogmans was "werdinne", waardin van de afspanning (herberg) "in ‘t Gulden Voetken" op de Tichelrij aan de Dijle. In een notarisakte vinden we het volgende: "7 maart 1597 Maeyken Rogmans weduwe lostwerf van Jan de Bruekere tevoren van Jan Elens debent Pieter van Crikingen, brouwer 200 carolus guldens over levering van bier. Verbinden huis op de Tichelrij naast de "Dry Rooskens"." (Notaris Van de Venne 550 f° 170). Op haar ziekbed maakte zij een testament op ten voordele van "alle haer broers en zusters en de kinderen van wijlen hiervan: ... 17 maart 1597 testament Jan de Bruekere x Maria Rogmans ziek te bed wonen Tichelerij begeert dat Nelleken Rogmans x Gillis Rombouts, Hendrik Rogmans, de wezen van + Elisabeth Rogmans x +Jan Casens, de twee kinderen van + Barbara Rogmans x Cornelis Herdiers, molders tot Sempst alle haar broers en zusters. Get. Remy Marcelis en Hans Van Elewijt, beide schippers te Mechelen." ( Notaris Van de Venne 553 F°177). Zij werd begraven in de parochie St. Rombouts op 8 april 1597. Dit is de eerste Rogmans die vermeld wordt in de begraafregisters: " begraven ist Mayken Rogmans waardin in het Gulden Voetken op de Tichelerij".(St.Romb.42).
  2. Petronella (Nelleken) Rogmans, geboren ca. 1555-1560 was gehuwd met Gillis Rombouts. Volgens een notarisakte was ze weerdinne van den Rooden Helm op de Veemarkt (zie hoger). Ze moet na 1597 zijn overleden maar haar begrafenis wordt niet vermeld in de registers te Mechelen en omstreken.
  3. Elisabeth Rogmans, geboren ca 1555-1560 was volgens het hoger vermelde testament op 17 maart 1597 reeds overleden evenals haar echtgenoot Jan Casens, vermits er gesproken wordt van de "wezen van wijlen Elisabeth Rogmans en Jan Casens".
  4. Hendrik Rogmans, geboren ca 1555-1560, ca 1580 gehuwd met Margaretha Beatrix. Op 13 november 1610 stellen zij als ingezeten poorters hun zoon Jan, genaamd Hans, "uyt hunnen broode" (meerderjarig verklaren)(Uit S;B; nr 232 f° 173). We vinden deze Hendrik ook terug in notarisakten: "Jan Goyheem (z.v.Niklaas) hovenier is debet Anna Beatrix lest weduwe Hendrik Verschuren en tevoren van Pieter Goyheem (z.v. Jan) 52 gulden koop van 1/4 huis in de Heyhoek bij hem comparant van haar gekocht. getuigen Hendrik Goyheem en Hendrik Rogmans beide poorters." (980 f 141 25 nov 1599 Notaris van de Venne). "9 maart 1621 Hendrik Rogmans x + Margriet Beatrix. Bleyken houdende met Joachim Claes x Anna Rogmans (dochter van vs Hendrik) de bleykens oft raeme op de Lange Heergracht welke comparant ongevallig wordende geeft zijn dochter en zijn 4 zonen. Zal door hun onderhouden worden. Voor Notaris Ludolf Van Bosch, getuigen Gillis Salmier, kousenmaker en Lenaert Van Hassel, schrijnwerke".. (Notarisakte Van de Venne 5695 f 211). Notarisakte Van de Venne 5842 f 32 17 maart 1622 : "overlijden Hendrik Rogmans poorter ts zijn kinderen: - Jaspar Rogmans, tekent - Jan Rogmans, tekent - Anna Rogmans x Joachim Claes... Begrafenis Henricus Rogmans 15 februari 1622 (St.Jans 48) geen detail in de akte, Hendrik werd in de St.Jansparochie begraven. Zij hadden volgende 7 kinderen:
   1. Anne Rogmans, geboren voor 1585, zij huwde op 25 oktober 1610 met Joachim Claes (St.Jans 238, getuigen Wouter Diericks en Hans Rogmans, haar broer). Zij werd in de St.Jansparochie begraven op 5 december 1654 als weduwe van Joachim Claes.
   2. Jan (Hans) Rogmans, geboren voor 1585, hij huwde op 19 september 1611 met Anna Blaes (St. Rombouts 9, getuigen Hans Ceulemans, ... Holemans). Hij overleed in het burgerlijk gasthuis te Mechelen op 9 september 1662 (Burgerlijk Gasthuis 77 geen enkel detail). Van hen kennen we volgende 5 kinderen:
    1. Joannes Rogmans, geboren op 14 november 1610 (St.Jans 175, tt Anna ...), het was een voorkind maar werd alleszins door de vader erkend, mogelijk zelfs voor het huwelijk want de dooplijsten vermelden gewoon Joannes Rogmans. Hij huwde op 23 februari 1631 met Maria Knooren (St.Rombouts getuigen Hans Roggemans de vader, Gaspar Roggemans, oom van de bruidegom). We vinden hem ook terug op 16 mei 1634 als dooppeter in Hever bij de zoon van Gertrude Knoors x Jan Alaert. Zij hadden één kind: Anna Rogmans gedoopt op 12 maart 1632 (St.Romb 298, tt Petrus Hueberechts ?, Anna Roggemans). Hij overleed in het burgerlijk gasthuis te Mechelen op 30 september 1665.
    2. Philippus Rogmans, geboren op 11 september 1612 (St.Romb 56, tt Phillipus ... Maria Van), verder nooit iets van teruggevonden.
    3. Anna Rogmans, geboren 23 september 1613 (St.Romb 92, tt Petrus Vereke , Anna Rogmans haar tante) en begraven op 7 oktober 1638 (St.Romb.78, geen enkel detail in akte).
    4. Joachim Rogmans, geboren op 14 sept 1615 (St.Romb 165, tt Joachim Claes, zijn oom en Margriet Beatrix zijn grootmoeder). Hij huwde op 27 januari 1636 met Maria Mariens (St. Jans 121, tt Guiliemus Holemans et Petrus de Keyser). Van hen is verder niets bekend, vermoedelijk verlieten zij Mechelen.
    5. Cornelia Rogmans, geboren op 22 april 1619 (St.Romb 295, tt ).
   3. Gaspar Rogmans, geboren 22 juni 1588 (St.Jans 11, tt Egide Rentien, Cornelia Rumold), oudste geregistreerde doop van een Rogmans te Mechelen. Hij huwde op 25 juli 1610 met Catharina Ceulemans (St.Jan 237 tt Nicolas Brushoven, Henricus Ceulemans) en herhuwde met Maria Horsels. Deze Jaspar kocht op 23 juli 1624 een huis genaamd het "Stijnenhuys" gelegen buiten de Nekkerspoelpoort in de Rechtestraat leidende naar de Pasbrug. Het huis is belast (bezwaard) op 3 stuivers heerencijns (grondbelasting) te betalen aan de heer van Mechelen en op een jaarlijkse erfrente van 3 gulden 3 stuivers ten voordele van Jan van den Bossche. De koop is gebeurd voor de som van 200 carolus guldens naast een jaarlijkse erfrente van 25 guldens voor rekening van Barbara en Elisabeth Veusels. De koper (Jaspar Rogmans) betaalt eveneens 25 gulden erfrente voor het lopende jaar, en elke gulden wordt gerekend aan 14 "groten" Vlaams. Voor een goed begrip, een eigendom kon met verschillende lasten bezwaard zijn. Het was in die tijd dus wel uitkijken wanneer men een huis kocht. Akte 1624
    De letterlijke inhoud van de akte luidt als volgt: "De voorschreven coopere heeft ter causen vanden coop vanden huijse naerbeschreven gegeven ende bewesen aen voornoemde momboirs over ende tot behoeff vande voornoemde Barbara ende Elisabeth Veusels vijffentwintich carolus guldens jaerlijcke ende erffelijcke rente, elcken gulden van dus tot veertien grooten vlaems gelts gerekent, te heffene altijt sint jansmisse baptista waer aff dierste jaer van betalinge vallen ende verschijnen sal tsint". (Uit Schepenbrieven Mechelen Reg. nr 245, f° 120). Van Gaspar zijn ons 6 kinderen bekend:
    1. Margaretha Rogmans, geboren 4 februari 1612 (St Jans 17, de doopakte van dit kind vermeldt "filia Gaspari Roggemans")
    2. Henricus Rogmans, geboren op 21 juni 1615 (St.Jans 40 tt Henrico Rogmans, zijn grootvader). Hij huwde met Catharina Van Goeyenhuysen. Hij werd begraven op 25 november 1661. Zij hadden volgende vier kinderen:
     1. Adriaan Rogmans, geboren op 18 maart 1650 (St.Cath.392 tt Adrianus VanGoeyenhuyse, Anna Werleney) en er overleden op 4 juni 1650 (St.Cath 203 filius Henrici Rogmans).
     2. Anna Rogmans, geboren op 10 mei 1651 (St.Cath.16 tt Adrianus VanGoeyenhuye, Anna Rogmans) en er overleden op 14 mei 1651 (St.Cath. 205 filia Henrici Rogmans). Meter was haar tante Anna Rogmans.
     3. Henricus Rogmans, geboren op 9 januari 1654 te Mechelen (St.Cath 71 tt Adrianus VanGoeyenheye,Lucia Bofijn).
     4. Lucia Catharina Rogmans, geboren op 9 juni 1655 (St.Cath.95 tt Martinus Brusseleers, Jan Van Dale, Lucia Begijn)
     5. Maria Magdalena Rogmans, geboren op 23 juli 1658 te Mechelen (1658 St.Jans 361 tt)
    3. Joannes Rogmans, geboren op 18 januari 1617 te Mechelen (St.Jans 56) en er overleden op 9 juli 1628.
    4. Anna Rogmans, geboren op 23 augustus 1620 (St. Jan 101, tt Joannes Rogmans dit is Hans haar oom, Anna of Maria Rogmans, haar tante). Zij overleed te Mechelen (St. Peeter) op 12 november 1676.
    5. Antonius Rogmans, geboren op 29 juni 1623 (St. Jan 137, tt Antonius Ceulemans, Cornelia Colemans) en begraven op 11 juli 1623 (St.Jans 59).
    6. Magdalena Rogmans, geboren op 29 juni 1623 (St. Jan 137, tt Henricus Vints, Dominika Anna Monnet) en begraven op 11 juli 1623 (St.Jans 59 Antonius et Magdalena puere Joachim Rogmans et Catharin Colemans)
    7. Cornelia Rogmans (?), hiervan vonden we geen doopakte in het Mechelse maar bij een begrafenis op 29 november 1625 (St.Jans 81) staat ; " Cornelia, filia Gasparis Rogmans et Catharina Ceulemans". Het is niet uitgesloten dat de pastoor zich vergist heeft en dat het om het dochtertje van Hans Rogmans en Anna Blaes gaat.
    8. Joanna Rogmans, ook hiervan hebben wij geen doop, maar een begrafenis op 9 juli 1628 (St.Jans 95) met de vermelding: "Joanna filia Gaspari Rogmans et Anna Ceulemans". De pastoor vergiste zich met de voornaam van de moeder die blijkbaar kort na de geboorte van de tweeling 5 jaar eerder was overleden.
    9. Uit het huwelijk van Gasperis Rogmans met Maria Hortens, dat ook al niet in het Mechelse plaatsvond:

    10. Ida Rogmans, geboren op 18 october 1624 (St.Jans 158) en aldaar begraven op 4 maart 1626 (St.Jans 83) "filia Gaspari Rogmans et Maria Hortens".
    11. Elisabeth Rogmans, geboren op 12 juli 1627 (St.Jans 197), met als peter en meter "Ludovicus .... , Elisabeth ... "
    12. Maria Rogmans, geboren op 1 october 1630 (St.Jans 241), met als doopgetuigen Henricus Maes en Maria Puttemans, ze was gehuwd met Joannes Geuens en begraven te Mechelen op 9 oktober 1675.
   4. Maria Rogmans, geboren op 31 mei 1590 (St.Jan 23), met als doopgetuigen, Egidius Rombouts en Maria Van Hoolens. Zij was blijkbaar jong overleden.
   5. 1590

   6. Cornelius Rogmans, geboren op 9 juni 1596 (St.Jan 54), doopheffers warent Joannes De Brueckere, de wapenmaker en zijn oom en Cornelia Herdiers)
   7. Maria Rogmans, geboren op 21 juni 1598 (St.Jan 66), de doopgetuigen waren geen familieleden.
   8. Adrianus Rogmans, geboren op 3 april 1600 (St. Jan 87), dooppeter was Joannes Van Eynde.
   9. 1600

    Hij was gehuwd met Maria Van Den Hoene waarvan we slechts twee kinderen kennen:

    1. Gomara Rogmans, geboren op 26 oktober 1622 (St.Jans127 tt Gommarus Van de ... et Martina Wouters) en begraven in de St.Peeterparochie op 17 maart 1625 (St.Peeters 78 filia parentibus Adrianus Rogmans et Maria Van de Venne, mogelijk is dit Adrianus Rogmans, zoon van Simon Rogmans, die later in Bonheiden hertrouwt).
    2. 1622

    3. Petrus Rochmans, geboren op 22 december 1624 (OLV 233 tt Gerardus Rochmans, Adriana Vermylen) de moeder wordt hier Magdalena genoemd en de dooppeter Gerardus kunnen we niet thuisbrengen.
  5. Barbara Rogmans, geboren ca 1560; in het testament van haar zuster Maria, dd 17 maart 1597, werden twee kinderen van wijlen Barbara Rogmans vermeld. Zij was dus op dit ogenblik reeds overleden en was gehuwd met Cornelis Herdiers, "moldere tot Sempse" (molenaar te Zemst).
  6. Anneken Rogmans, geboren ca 1560: in hetzelfde testament is sprake van "de twee zonen van Anneken Rogmans, gehuwd met Cornelis Bollants.
  7. Hendrik Rogmans, geboren ca.1550-1560. In de schepenakten van Mechelen vonden wij hem in 1585 als timmerman en poorter ex-Brussel. Dit is een zeer belangrijke verwijzing dat de gezinnen Rogmans die we in Mechelen terugvinden en deze uit Brussel met elkaar verwant kunnen zijn.
 3. Kerstiaen Rogmans, moet tussen 1520 en 1530 geboren zijn, we weten niet wanneer en met wie hij huwde, er is een enkel kind van hem bekend:
 4. Barbara Rogmans, geboren ca 1522-1530, alleszins overleden voor 9 juli 1571 volgens een wezenrekening en gehuwd met Jan van Heyen, "molder tot Hombeke". Bij haar overlijden werd Jan Rogmans, haar broer als voogd langs moederzijde, van haar kinderen aangesteld en Jan Zwijck, voogd langs vaderszijde. (Uit wezenregister Mechelen nr.8). Ook in een veel later opgestelde notarisakte wordt nog naar haar verwezen: "Matthijs Verheyden, Andries Walkiers x Maria Verheyden in naam van Jeroen Merten, Matthijs en Margriet van Bossche (kinderen van Niklaas en Katelijne Verheyden) als van 2 kinderen wijlen Cornelis Verheyden allen kinderen en deseenderte van wijlen Jan Verheyden en Barbara Rogmans en in naam van Pieter, Franschijne x Jan Van de ... en Margriet Verheyden x lenaert Machiels respectievelijk der voors Jan Verheydens’ nakinderen van zijn tweede huwelijk, over welk drie kinderen en over Jan Van Le...nts gaden Lenaert Machiels dezelfde Matthijs hem sterkmakende landeren de verkoop die vs Jan Verheyden met Cornelis Verheyden en Claes Van Bossche x Katelijne Verheyden vervangend vs Matthijs en Maria Verheyden op 17 november 1584 aan Hendrik De Keysere nu wijlen, bij instrument gepasseerd voor notaris Peter de Munter van twee percelen land, samen een half bunder, nu in een stuk op Leesterkouter, oo..." (4481 f° 22, 14 februari 1614 Notaris Van de Venne).

 

Tot Besluit:

Zoals we verder zullen zien is de huidige Roggemans/Rogmans populatie in Mechelen en ver erbuiten het resultaat van de nakomelingen van één enkele stamvader, Simon Rogmans, die omstreeks 1560 moet zijn geboren. Even opvallend is eigenlijk de afwezigheid van de naam Rogmans in heel veel kerkregisters van het Mechelse. In Hombeek en Walem verdwijnen ze bij het begin van de 17de eeuw en in de dorpen Muizen, Hever, Zemst, Leest en Heffen komen ze helemaal niet voor in de kerkregisters. De Mechelse Sint Katelijne parochie had zeer vroeg complete doopregisters waarin geen enkele Rogmans voorkomt. Ze waren dus niet bepaald binnen de stad aanwezig in de 16de eeuw. We vinden ze hoofdzakelijk terug in de Sint Jans-parochie die zich grotendeels buiten de stadsmuren uitstrekte, met de gehuchten Neckerspoel en Pasbrug, grenzend aan het domein Zellaar van de gemeente Bonheiden en het Ijzerenveld van de gemeente Sint Katelijne Waver. Het is hier dat de gezinnen Rogmans hoofdzakelijk verbleven. De Mechelse gezinnen schijnen in het niets te verdwijnen midden 17de eeuw, een periode van economische chaos, plunderingen en oorlog. Het lijkt erop dat de kerkregisters nog net het verdwijnen van de familienaam Rogmans vastleggen midden 17de eeuw in Mechelen. Mogelijk hebben de woelige godsdienstoorlogen eind 16de eeuw met emigratie tot gevolg en pestepidimies binnen de stad midden 17de eeuw hiermee te maken. Het aantal dopen in Mechelen onder de naam Rogmans rond 1600 zou al verklaard kunnen worden als het resultaat aan nakomelingen na drie generaties vanaf één stamvader. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de Rogmans-populatie in en rond Mechelen gevormd werd en aangevuld werd door naamdragers van de andere concentraties die we niet ver van Mechelen vinden: Rotselaar, Dendermonde en Brussel.

Een overzicht van de dorpen rond Mechelen:

Duffel 1590-1800, vanaf 1643 nakomelingen van Simon Rogmans (Films 318826, 318827, 318828)
Heffen 1600-1800 Geen enkele Rogmans
Heist op den Berg klapper ° 1593-1797 ; nakomelingen Simon Rogmans 1789-1795

Hever 1600-1800 De registers werden volledig op ROCH en ROG gescanned en Rogmans komt slechts twee maal voor.

1° Jan Alaert x Gertrude Cnoor x Hever 24 mei 1633 (tt Adam Knoors, Peter Van Goorp)

- 16 mei 1634 Jan (s Jan Rogmans, Anne Coenderots)

2° Wouter Crols (Hv °1711, +1788) x (26 feb 1737) Catharina Van Hove(°1712,+1792)

° Jan Frans Crols 29 dec 1752 (x Anna Catharina Roggemans fa Jan- en Elisabeth De Weerd)

Hombeek 1591-1800

Martinus Rogmans x Catharina Verbeeck (x 12 april 1617, tt Adam Van Bouw, ... Mortgat)

 • Jacobus 26 juni 1618 (53 s Jacobus Aerts, Margareta Ceulemans) + 10 juli 1618 (5)
 • Martinus 11 september 1619 (57 s Martinus Tielemans, Catharina De Decker)
 • Jacobus 22 september 1623 (68 s Franciscus De Mol, Jacoba Vercammen)
 • + naamloos 5 augustus 1625 (7 kind van Martinus Rogmans et Catharina Verbeeck)

Michael Rogmans x Elisabeth Dewindt (+21 juni 1652 vrouwe van Michael Roymans)

 • Rumoldus 25 december 1618 (55 s Rumoldus Van Beneden, Maria Huysmans)

+ Elisabeth 26 november 1645 (19 Roijmans geschreven)

Itegem: klapper 1626-1797 °, x en + film 293665 nakomelingen Simon Rogmans

Keerbergen 1607-1870 Alleen afstammelingen van Simon Rogmans, vooral 18-19de eeuw

Muizen 1600-1800 Geen enkele Rogmans °, x of +

Scannen gezinsrekonstrukties levert één keer een getuige op:

Op 26 januari 1751 was Maria Rogmans doopmeter van Maria, dochter van Michiel Uytterhoeven x Anna Maria Van Camp (vreemd in Muizen), de dooppeter was Jacob Uytterhoeven.

O.L.V.Waver: Rogmans duikt hier pas op in 1672, ondanks dat in deze gemeente ALLE registers vanaf 1568 werden bijgehouden. Bovendien hoorde Bonheiden tot hetzelfde rechtsgebied (vierschaar), hetgeen een indikatie geeft dat de naam Rogmans pas vanaf het begin der 17de eeuw in Bonheiden voorkwam.

Putte 1623-1680 Geen enkele Rogmans, pas in 1731 - 1758 afstammelingen Simon. Opgelet van 1689-1749 bestaan geen aktes op microfilm

Rijmenam 1600-1800 Alleen afstammelingen van Simon Rogmans, vanaf 1669.

Rumst 1600-1800 Huwelijk Guilielmus Rogmansx Barbara Kennes (=afstammeling van Simon Rog.)

° en + 10 dec 1862 doodgeboren zoon van Corneel Rogmans x Maria Filomena De Keyser

Schriek 1623-1796 Geen dopen, slechts één huwelijk in 1794

St.Kat.Waver: dopen vanaf 1608, de eerste Rogmans in de gemeente betreft het huwelijk van Paulus Rogmans in 1613. Er zijn slechts 4 dopen en vermoedelijk overleed Paulus voor 1628. Begrafenissen werden pas vanaf 1628 geregistreerd.

Walem : 1609-1796 zeer slordige registers, er gingen boeken verloren.

Huwelijk: Martinus Rochmans x Clara Verhoven 4 october 1628 (95 tt Alexander Vandenhoute, Antonius de Gilde)

 • Matheus Rochmans 18 september 1630 (301 s Mattheus Verschans, Catharina Van Sone)
 • Leonardus Rochmans 11 october 1639 (331 s Leonardus de Fruyters, Catharina Truyens)
 • Begrafenis: Martinus Rochmans 20 februari 1640 (331 geen detail)

Verder komen er in de kerkregisters van Walem geen Rogmans-akten voor. Pas in 1796 huwt een Petrus Franciscus Rogmans in Walem, hij is afkomstig uit het naburige Sint-Katlijne-Waver en zijn afstammelingen verdwijnen pas in 1882 uit Walem.

Vermeldingen in archiefdocumenten waarvan geen relatie kon gevonden:

Notarisakte Van de Venne 5640 f 151 12 november 1620 Rombout de Vos x + Joanna Versteveren, weduwe Hendrik Ceulemans vanwie Corneel Ceulemans en Joanna Versteveren momboirs Jaspers Rogmans en Anton Dillens, geschil over de rouwklederen, rente op 1,5 dagwand te Heffen aan de plaats toebehorende Anton Ceulemans en andere van zes gulden op half in Eembeemd.

935 f 107 V° I, 8 sept 1599 Notaris Van de Venne Gebroeders Cornelis, Pieter Machiel, Willen en Lambrecht Pieters ten eene. Maria Langneuse weduwe Jan Gootene. Hendrik Ingels en Christoffel Langneuse, naastbestaanden en voogden der wezen vergezelschapt van Hendrik Verstappen, Anthonis van Waest en Hendrik Rogmans desselve weese oudgrootvader, oom en neve resp. ter andere zijde. "annopende slage met steynen bierpot bij Machiel Peeters voen zondag latsleden in de rug van voers. Jan Gootens daarvan seer cranck en zonder spraeck en nog leyt..." zullen 100 carolus gulden betalen. Gootens huurder van Antoon Vermost 4 Buners te Muizen op ‘t Rot, hij is overleden voor 9-10.

4745 f°74 23 februari 1615 Notaris Van de Venne: Jan Vermere 46j en Vincent de Hagelere 40j. dekens van de schipmakers, getuigen voor Pieter van Damme schipper en visverkoper over schip toebehorende Gillis Verpoppen, get. Gillis Swinnen schrijnwerker en Jaspar Rogmans, strodekker merk Rogmans.

Vermeldingen in Parochieregisters die niet konden worden geidentificeerd:

Jacus Rochmans x Maycken De Keurt (x 12 april 1592, St.Romb.122 tt )

Hans Gheeraerdts x Barbara Rogmans (x december 1596, St.Cath. 1, geen getuigen vermeld)

Claes Verschoren x Maeyken Rogmans (x11 october 1603 OLV15,tt ex Hanswijk Hans Verschoren)

x Elisabeth Cobboke (? moeilijk leesbaar)... (Martinus van 11 sept 1619 uit Hombeek ?)

- Joannes 15 aug.1638 (St.Cath. 145, Johannes Zeghers, Maria Zegers)

Cornelius Van Schoonhoven x Margareta Rogmans (°1612?) (x 11 februari 1643, St.Cath.232 tt Henricus Rogmans, Walterus Tielemans)

Joannes Rochmans x Cecilia Kerssavents (x 23 september 1657, St.Romb.384, tt Guillialm Van Balgach )

Henricus Vandenbroeck x Maria Rochmans (x 1 juni 1660 St.Jans 51 tt Joannes ... et Petrus Vandewijn...)

Georgius Schaepsherder x Margareta Rogmans (x 22 augustus 1671, OLV 137, tt (x 6 september 1671, St.Jans 117, tt Rumoldus Versp... et Catharina de Grauwe)

Joannes Van Nervin x Gertrudis Roggemans (x 22 juli 1681 St.Cath.174 tt geen getuigen Roggemans)

In de Weeskamers van 3 maart 1689 vinden we een Geeraerd Vermeulen die gehuwd was met een Barbara Roghmans.

Gerardus Roggemans x Cornelia Hendrickx (x 1 augustus 1750, 374 St.Romb, geen detail in huwelijksakte)

Hermani Rogmans x Barabara Van Houdvenne militis sus regime Regina imperratices n Canonier

° Judocus Josephus 22 juni 1757 OLV 254 (+Judocus 31 januari 1758 OLV 98 sone van Hermani Rockmans en Barbara van Houtvelt)

+ Egidius 4 maart 1758 OLV 100 sone van Ermani Rockmans en de Barbara Van Houdt...)

Adrianus Peeters x Anna Maria Roggemans (x 8 januari 1771 OLV 23, tt Guilielmus Goossens et Joannes Franciscus Peeters)

+ Anna Maria Rogemans 10 mei 1771 (St.Romb 46 Rogemans huysvrouwe van Adrianus Peeters in de Begijnestraat)

Niet geassocieerde begrafenissen in mechelen:

 • Catharina Rogmans 4 juni 1636 (St.Peeters 128 parent poer, verder geen detail)
 • Henricus Roghmans 25 november 1651 (St.Cath.124 geen enkel detail in akte, volwassene)
 • N Rogmans 14 october 1661 (Burgerlijk Gasthuis 79 naamloos dorster ?)
 • Maria Rogemans 9 october 1675 (St.Jans 162 Uxor Joannes Guens, M) = uit St.Kat Waver?
 • Anna Rogmans 12 november 1676 (St.Peeters 96 geen detail)
 • Catharina Rogmans 22 juni 1695 (St.Jans 67 begraven met een dienst van een M, volwassene, onghuwd)
 • Catharina Roghmans 22 juli 1725 (Hanswijk 113, kerklijk, volwassene geen detail)
 • Marianne Rogmans 20 november 1733 (Begijnhof 32 Roymans geschreven, geen detail)
 • Joannes Rockmans 22 maart 1757 (St.Cath.195 begrafenis van een kind geen verder detail, Rockmans geschreven)

Bron: Webmaster en Gaston Roggeman Best viewed 1024 x 768