Stamboom Rogmans (Kevelaer) opgesteld door Roel Rogmans

Roelof Rogmans verrichte intensief opzoekingswerk omtrent de familie Rogmans met roots in de streek van Kevelaer. In 1991 kon hij ten koste van veel tijd, geduldig zoeken en navragen een brochure samenstellen waarin de familiebanden tussen diverse takken fraai in beeld werden gebracht. Genealogie is een detectieve werk dat nooit voltooid is. Onverdroten werkte Roel Rogmans verder, deze nieuwe editie van maart 2005 is een tussentijds resultaat. Klik hier om dit boekwerk in PDF-formaat te downloaden, (150 kb). Dit boekwerk in PDF-formaat, bestemd om afgedrukt te worden, wordt echter aangevuld met deze website-versie. Hyperlinks laten toe met een muisklik van de ene generatie naar de andere doorheen de stamboom te navigeren.

De presentatie werd enigszins aangepast ten behoeve van de technische vereisten voor internet zoekmachines. Het is de bedoeling de informatie toegankelijk te maken in de hoop dat tot dusver onbekende familieleden via deze weg contact zullen opnemen. Iedereen kan via deze weg eveneens verbeteringen en aanvullingen leveren.

Een bijzonder woord van dank zijn we verschuldigd aan Roelof Rogmans voor zijn nauwgezet opzoekingswerk en jarenlange inzet. Ik hoop dat deze internetversie zal bijdragen tot een vlotte gegevensuitwisseling via het populaire internet.

Paul Roggemans, webmaster

Een woord vooraf - Roelof Rogmans

Het was 1991 toen het me lukte om de - destijds bekende - personen van de Familie Rogmans per "tak" in een overzicht op te nemen. Op deze wijze kon gemakkelijk worden nagegaan waar een ieder zich ten opzichte van de oudst bekende gegevens in de stamboom thuishoorde. Dat kon ik destijds doen omdat Paul Rogmans (* 20-03-1905 + 11-02-1986) uit Brasschaat al het een en ander had uitgezocht en hij mij dat materiaal ter beschikking stelde. Het betrof, grofweg, de familie tot en met Petrus Rogmans (*18-11-1782 + 17-07-1822). De eerste twee belangrijke bladzijden van de stamgegevens dus. Na eerst zelf mijn eigen tak vanaf Gerhard Wilhelm Rogmans (* 28-12-1825 + 18-11-1910) met de daaruit voortgekomen takken te hebben samengesteld, hetgeen verrassende ontdekkingen opleverde, begon het speuren naar de overige Rogmansen. Dat waren in het begin dikwijls losse families. Maar met hulp van die families is het me toen gelukt om die eerste - geschreven - versie te maken. Dat vonden we destijds al heel wat.

Paul Rogmans had daadwerkelijk de diverse archieven in o.a. Kleve en Kevelaer geraadpleegd. Zelf heb ik dat slechts sporadisch kunnen doen. Het bleek me niet mogelijk om op eenvoudige wijze verder in de tijd terug te komen op dat moment en moest vanwege chronisch tijdgebrek dat onderzoek staken. Door recente ontdekkingen van Paul Roggemans uit Mechelen, uit een geheel onverwachte hoek dus, is het momenteel niet meer geheel vaststaand dat, met name, de relaties op de eerste pagina van de stamgegevens ook alle geheel juist zijn. Ten tijde van het summiere overleg dat ik destijds had met Paul Rogmans is dit probleem al ter sprake gekomen. Nadere bestudering van de laatste informatie is gaande. Opname van deze gegevens in deze versie was me dan ook niet mogelijk. Jammer, maar het is niet anders. Zodra meer vaststaande feiten bekend zijn wordt u daarvan op de hoogte gebracht door middel van artikelen in ons Bulletin zodat u dan zelf een en ander kunt aanpassen. U zult begrijpen dat wij dankbaar gebruik maken van het aangeboden materiaal, al ontslaat dat ons beslist niet van onze eigen "opdracht" : Zelf eveneens op onderzoek uit te gaan! De toekomst zal ons leren of we er in slagen verder terug in de tijd te komen en of de takken die Paul Roggemans al heeft gevonden samen met de onze één grote familie blijkt te zijn. Deze editie, die nu voor u ligt, bevat vele wijzigingen, aanvullingen en verbeteringen. Het bleek echt nodig om dat vast te leggen. Af en toe is een mix van Nederlandse en Duitse benamingen ontstaan. Daar valt haast niet aan te ontkomen. De Stichting Familie Rogmans stelde me in staat een en ander aan u voor te leggen zoals dat er nu uit ziet. Daar ben ik het Bestuur erkentelijk voor. Graag bedank ik hierbij allen die er toe hebben bijgedragen om de gegevens te actualiseren. Ik wens u allen veel lees en kijkplezier met het boekwerkje: DE FAMILIE ROGGHEMANNS.

2004/5, een 1e correctie, waar ik al op wees in mijn "voorwoord" van mei 1999, mede n.a.l.v. de voordracht van mevrouw Dorothee flemming-lühr op de 5e rogmansdag - 24-04-2004 - te kevelaer. Mevr. flemming is al jarenlang werkzaam op/bij het stadtarchiv kevelaer en heel goed "ingevoerd" en geïnteresseerd in de geschiedenis, o.a. van de familie rogmans.)

Deze uitgave van de Stichting Familie Rogmans is samengesteld door Roel Rogmans

Editie : april 1999 - correcties tot en met 3 maart 2005. Hebt u verbeteringen of aanvullingen te melden ? Klik hier om de auteur via e-mail te bereiken.

Toegang tot de stamboom

Nabij het huidige centrum van kevelaer lagen omstreeks 1642, toen de bedevaarten begonnen, slechts vier boerderijen t.w.: der Dykshof, Arianshof, Stendershof en Reyndershof(boerderij en logement).

Overzicht stamboom per tak :

Disclaimer : gegevens recenter dan 100 jaar werden ter beschikking gesteld van de familie stichting door de betrokkenen, hun ouders of grootouders, met het oog op de samenstelling en de verspreiding van deze stamboom. Gelet op het internationaal karakter van deze stamboom enerzijds en de wetgeving in verband met de privacy in sommige landen anderzijds, heeft elke persoon het recht ten alle tijden zijn gegevens te doen wijzigen en of verwijderen en dit op een eenvoudig verzoek gericht aan de auteur Roel Rogmans of de webmaster.

 


Bron: Roel Rogmans Best viewed 1024 x 768