De kern Dendermonde - Waasland

In het Waasland vinden we de oudste Rogmannen begin 1400 terug in Temse en Elversele, waarvan de tak van Elversele in de jaren 1590 uitweek als voorname lieden naar Hamme. Deze stam breidde zich sterk uit deels onder de naam Roggeman over gans Oost-Vlaanderen, deels als Rogmans. Plaatsen waar we hen terugvinden zijn: Baasrode, Vlassenbroek, Dendermonde, Grembergen, Wichelen, Denderbelle en Aalst. Hieronder waren voorname mensen: Cornelis Rogman was ca 1500 hoofdschepen van de stad en het land van Dendermonde. In de 16de eeuw waren er ook reeds Rogmans’en en Rogmannen naar Brussel en naar Antwerpen uitgeweken.

In de Gedenkschriften Dendermonde, Derde reeks deel 6 (1611) pagine 85 vinden we volgende passage:

"Gillis rogman filius Adriaens oudt omtrent de LXte jaere lest affghegaen schepene vande prochie van St. Gillis Belle ghehoort ende gheexamineert opden voorszeiden intendit, zeght ende verclaert opden eedt by hem causa officii tanderen tyden ghedaen warachtich te wesen dat hy gheboren is inde zelve prochie ende aldaer (ghereserveert inde leste troublen) altyt gheresideert heeft gheduerende welcken verclaert ghezien ende gheweten thebben dat zekeren bosch geleghen inde prochie van denderbelle..."

In Denderbelle vinden we verder volgende gezinnen terug begin 17de eeuw:

Pauwels Rogman (+16 mei 1669 te Denderbelle), gehuwd met Maeicken Duerincx. Zij hadden volgende kinderen:

 • Egidius Rogman, ° 15 januari 1626 te Denderbelle, huwde met Catharina Mannaert, zij hadden volgende kinderen:
  • Judocus Rogman
  • Carel Rogman
  • Marie Rogman
 • Jan Rogman
 • Joos Rogman
 • Carel Rogman
 • Pieter Rogman
 • Anna Rogman
 • Marie Rogman

Gillis Rogman gehuwd met Maria De Wolf, vermoedelijk de man waarvan hierboven sprake was. Zij hadden volgende kinderen:

 • Gillis Rogman
 • Adrianus Rogman, geboren op 15 maart 1615 en overleden 14 april 1688 te Denderbelle, hij huwde met Andrea Hendericx. Adrianus Rogman en Andrea Hendericx hadden een zoon Livinus Rogman (geboren 1 maart 1644 en + 22 december 1708 te denderbelle) die huwde met Elisabeth Van den Poel. Zij hadden op hun beurt een zoon Judocus Roggeman (geboren 1 januari 1676 en + 8 maart 1737 te Denderbelle) die huwde met Elisabeth De Bruyn. We zien de naam Rogman hier overgaan in Roggeman! Hun zoon Egidius Roggeman (geboren 21 februari 1711 en + 28 oktober 1793 te Denderbelle) huwde met Maria Boeykens...
 • Adrianna Rogman, geboren op 5 april 1622, huwde met Adrianus van der Jeught.

Ook hier komen we de naam Vael tegen, die blijkbaar vrij frequent voorkomt in het Land van Dendermonde (Willem Vaele bijgenaamd Rongman, rogman...)

De familienaam Rogman in de gemeente Zele

Jacobus Rogman, overleden op 14 mei 1639 in Zele. Hij huwde met Magdalena Mertens, overleden op 24 april 1662 in Zele. Kinderen uit dit huwelijk :

 • Elisabeth Rogman, gedoopt op 8 juli 1607 in Zele.
 • Petrus Rogman, gedoopt op 27 mei 1610 in Zele, aldaar overleden op 26 januari 1694. Huwde op 17 april 1633 in Zele met Magdalena D'heere, overleden op 1 juni 1639 in Zele. Kinderen van Magdalena D'heere:
  • Jacobus Rogman, gedoopt op 20 juni 1634 in Zele.
  • Joannes Rogman, gedoopt op 16 mei 1639 in Zele, overleden aldaar op 25 mei 1718. Hij huwde met Laurentia Van Uytvanghe, overleden op 17 april 1699 in Zele. Kinderen uit dit huwelijk :
   • Jacobus Rogman, gedoopt op 29 mei 1657 in Zele.
   • Anna Rogman, gedoopt op 2 augustus 1660 in Zele.
   • iii Maria Rogman, gedoopt op 18 november 1662 in Zele, overleden op 26 december 1695 in Grembergen. Huwde op 9 november 1683 in Zele met Petrus Mertens, zoon van Franciscus Mertens en Joanna Van Hese gedoopt op 25 april 1641 in Grembergen, overleden 9 october 1726 in Grembergen.
   • Joanna Rogman, gedoopt op 7 maart 1665 in Zele.
   • Catharina Rogman, gedoopt op 30 mei 1669 in Zele.

  Huwde 30 april 1640 in Zele met Margaretha Rosseels, dochter van Petrus Rosseels en Margaretha Van Moortel gedoopt op 3 april 1610 in Zele, overleden aldaar op 28 october 1645. Kinderen van Margaretha Rosseels:

  • Margaretha Rogman, gedoopt op 30 april 1641 in Zele.
  • Maria Rogman, gedoopt op 21 juli 1642 in Zele.
  • Elisabeth Rogman, gedoopt op 18 october 1644 in Zele.
 • Joanna Rogman, gedoopt 28 januari 1613 in Zele.
 • Egidius Rogman, gedoopt 24 februari 1619 in Zele.
 • Margaretha Rogman, gedoopt 27 februari 1622 in Zele.
 • Magdalena Rogman, gedoopt 13 april 1626 in Zele.

In "Eigen schoon en de Brabander" van 1944 vinden we volgend interessant stukje:

Moord op den molen van Baardegem (1582)

De molens zijn dikwijls het toneel geweest van gruwelijke moordtonelen. Gewoonlijk waren het laffe roofmoorden: de molens staan doorgaans eenzaam en buiten de huizen; de mulders hadden de naam geld in hun kist te hebben; een bandietenslag bij laten avond was gauw gebeurd en de daders ontsnapten dikwijls aan het gerecht. Het ging er anders toe, op dien zwoelen juninacht 1582, in den eenzamen windmolen op den kouter te Baardegem.

"De mulderes, Lievyne Schockaert, was haar man beu en zij had een zekeren Gijsbrecht Rogmans omgekocht, om voor 24 rinsgulden haar echtgenoot, Peeter van der Heyden, van kant te maken. De zaak lekte uit, Lievyne legde bekentenissen af en werd "geexecuteert metter coorde", d.i.: aan een paal gebonden en gewurgd. Haar medepleger was voortvluchtig; de grens Vlaanderen lag immers maar op een boogscheut. Gedaagd om te verschijnen en zijn vonnis te hooren, bleef hij natuurlijk zoek. Andermaal gedaagd en een derde maal en nog eenmaal zijnde "die vierde reysse van gratien", om te verschijnen "aene den wintmeulen tot Baerdegem, wesende die uyterste limiten des lants van Assche ende Brabant", liet hij niet meer van zich hooren. Huiszoekingen werden gedaan bij "Willem die Craeckere, naeste gebuer" en Adriaen Rogman, "brueder des gedaechde"; maar alles bleef vruchteloos. De moordenaar werd dan bij verstek ("voere versteken") veroordeeld "geexecuteert te worden met den brande, soe datter die doot naevolge, ende alle zijn goet geconfisqueert". Hier volgt een uittreksel van dit vonnis, waarin tevens het verloop van de misdaad beschreven wordt.

" ... waerachtig te zijne dat in levene waere geweest wijlen Lievyne Schockaert, weduwe was van wijlen Peeteren van der Heyden, ende dat die vs. Lievyne, draegende quaede affectie totten vs. wijlen Peeteren hueren man, waere soe verre vertwijfelt geweest dat zij hadde gesocht alle middelen omme den selven hueren man te bringgene van levenden lijve ter doot, ende daertoe diveerssche persoonen aensocht, item dat opten 16 junio nu lestleden, alsoe Adam Vincke met synder huysvrouwen op den muelen, daer die vs. Peeter van der Heyden te maelen plach, diveerssche nachten hadde geslaepen, van daer waere vertrocken, die vs. Lievyne Schockaert tselve den vs. gedaechde ende herdaechde (t.w. Gijsbrecht Rogman) hadde geadverteert tot sijnen huyse, hem biddende dat hij des avonts soude commen op den vs. muelen, om den vs. moort te volbringgene, dwelck die vs. gedaechde ende herdaechde oock alsoe hadde geloeft te doene voer die somme van 24 rinsg. eens, ende volgende dyen waere die vs. ged. ende herd. op den vs. muelen gecommen des nachts omtrint den elff uren ende vindende die vs. Lievyne Schockaert op den ondersten soldere daer die vs. Peeter van der Heyden lach ende sliep, ende op den muelen sijnde waere die vs. gedaechde ende herdaechde den vs. Peeteren van der Heyden opgevallen in sijnen slaep ende den selven op sijn bedde vermoort hebbende, hem met eenen opstekere gegeven wel twelffve wonden, ende tvs. feyt gecommiteert hebbende hadde die vs. ged. ende herd. hem van stonden aene geabsenteert, gelijck hij hem alnoch waere absenterende buyten den lande van Assche; allet welcke die vs. Lievyne gevangen sijnde hadde bekindt, die welcke tvs. feyt mede geprocreert hadde..." (A.R.A., Schepengriffie van Assche, reg.213, f° 416)"

De Roggeman, plaats aan de Schelde

Tussen Moerzeke en Grembergen ligt een stuk polder aan een vroegere inham van de Schelde die de naam "De Roggeman" draagt. Dit gebied ligt op een plaats waar de familienaam Rogman-Roggeman zeer veel voorkomt, en sommigen suggereren dat de familienaam afgeleid werd van de plaatsnaam. Het lijkt evenwel logischer dat deze plaatsnaam afgeleid werd van de familienaam. In de archieven vinden we weinig of niets betreffende dit gebied, we weten er dus weinig van. De enige ons bekende oude notarisakte luidt als volgt:

"Den 30 augusti 1702, Compareerde jonker Franciscus Dominicus De La Flie jonker Janssone wijlen daer moeder af was mevrouwe Maria Bosschaert ingesetene binnendese stadt mijns notaris bekent, welcke heere comparant ten versoecke van den eerweerden heere prelaet der abdije van sinte Bernaerts op de Schelde heeft verclaert en geattesteert voor de oprechte waerheyt, bereet sijnde allen tgene naerbeschreven is tallenstonde des versocht sijnde met solemnelen eede te gewaerigen dat aen hem heere comparant binnen de prochie en heerlijckheyt van Moursche is competerende sekeren polder genaempt den Roggeman groot sijnde vijfentwintich bunderen salvo juste welcken polder is bevrijdende sekeren seedijck welck lanck sijnde twee hondert en vijftich roeden inbegrepen, hem heere comparant competeerende buyten welcke seedijck is liggende sekeren aenwasch competeerende de vrouwe des voorschreven heerlijckheyt, bij haer verhuert wordende, verclaerende bij heere comparant dat de slobberinge oft wasdom van denselven aenwasch wordt afgehaelt en affgevoert met schuyten lancx de reviere de Schelde ofte wel dragen de huerlinge van den voorschreven aenwas den wasdom van dijen op hennen hals over sijns heere comparanten voors seedijck, sonder dat hijoynt sijn rijdende oft bij sijns heere comparants weten hebben gereden met eenige peerden kerre oft wagens op oft over denselven seedijck nochte met eenige coyen oft andere beesten daerover gestouwt, als degene die den voorschreven seedijck van hem heere comparant in pachte hebben, ende waert bij aldyen dat de pachters van vs vrouwen van Moursche oft iemant anders quaemen te rijden ofte te stouwen vercleirt hij heere comparant sich daer tegens bij wegen van recht altijdt te sullen...."(Moursche=Moerzeke)

akte 1702

(Akte uit het Notariaat - Stadsarchief van Antwerpen)

Ook te St.Amands aan de Schelde vinden we vroeg in de parochieregisters de doop van een Joanna Rogmans (°12-08-1618), de kernen Dendermonde en Mechelen zijn dan ook niet echt geografisch te scheiden, de naam komt sporadisch in heel de streek voor.


Bron: Webmaster Best viewed 1024 x 768