Disclaimer

Het grootste gedeelte van deze website bevat gegevens ouder dan 100 jaar betreffende voorouders en hun verwanten, opgezocht in diverse archieven. De juistheid van deze gegevens werd in de mate van het mogelijke geverifieerd, indien desondanks toch fouten ontdekt worden, zullen deze onverwijld verbeterd worden.

Genealogie kent geen grenzen en bijgevolg is de inhoud van deze website internationaal. Sommige gegevens werden niet de door de webmaster opgezocht maar aangeleverd door derden, in deze gevallen staat de bron expliciet vermeld.

Het is de bedoeling van deze website om alle gegevens voor éénieder ter beschikking te stellen. In de loop van de jaren hebben ook een aantal nog levende personen informatie betreffende de recentste generaties ter beschikking gesteld voor publicatie in de stamboom. Aanvankelijk stelde dit geen enkel juridisch probleem. In sommige landen bestaat ondertussen evenwel een wetgeving ter bescherming van de privacy van de burger. Deze wetgeving verschilt van land tot land en in sommige landen is deze onbegrijpelijk verward en alles behalve duidelijk. Omwille van deze juridische onzekerheid zijn in bepaalde landen alle recente gegevens verwijderd. In dergelijk geval kan vrijwel niemand zijn 'roots' koppelen aan de beschikbare gegevens, ouder dan 100 jaar. Spijtig want zo wordt een genealogie website vrij waardeloos voor de geïnteresseerde hedendaagse generaties. Ook absurd want nog nimmer of nooit werd elke burger zo intens bestookt met enquetes, huis aan huis of via call centers.

Gezien de vele tegenstellingen, onduidelijkheden en strijdigheden tussen diverse nationale wetgevingen inzake privacy, respecteren we voor deze website volgende principiële uitgangspunten:

  • Opzoekingen in archieven geven per definitie uitsluitend toegang tot persoonsgegevens ouder dan 100 jaar, bijgevolg kunnen recentere gegevens alleen bij de betrokken personen, die daartoe bereid zijn en mits hun toestemming, opgevraagd worden.

  • We maken zorgvuldig de afweging en stellen dat uit de éénvoudige vermelding van de naam en geboortedatum geen enkele vorm van schade, benadeling en of misbruik kan voortvloeien, hierbij gelet op het feit dat de gegevens met toestemming ter beschikking gesteld werden. Het weze opgemerkt dat een simpel telefoonboek meer identificatie gegevens (adres en telefoonnummer) bevat dan deze genealogische website.

  • Elke persoon vermeld in deze website heeft ten allen tijde het recht de gegevens die betrekking hebben op zijn persoon onverwijld te laten schrappen of wijzigen. Een eenvoudig verzoek daartoe volstaat.

  • Gelet op de open structuur van het World Wide Web kan de webmaster van deze website niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van deze gegevens door derden, op websites en of andere internetmedia. Hyperlinks naar externe bronnen worden louter ter goeder trouw vermeld zonder dat de webmaster de inhoud van deze websites systematisch controleert waarvoor bijgevolg geen juridische aansprakelijkheid aanvaard wordt.

Klik hier om wijzigingen te melden.


Bron: Webmaster Best viewed 1024 x 768